Chcesz złożyć reklamację?

Każdy użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie Aplikacji SkyCash nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamacja to każde wystąpienie skierowane do Spółki przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Spółkę.
Jeśli Twoje zastrzeżenia nie będą dotyczyły roszczeń finansowych wobec SkyCash, wiadomość zostanie uznana za Zgłoszenie. Zgłoszenie to wystąpienie Użytkownika, które nie spełnia przesłanek Reklamacji, w którym Użytkownik formułuje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania aplikacji lub usług świadczonych przez SkyCash, niedotyczące roszczeń finansowych.

Reklamację możesz złożyć:

 • w formie elektronicznej, na adres e-mail: bokskycash.com
 • za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 403 8020 lub 22 403 8040
 • w formie pisemnej wysłanej na adres korespondencyjny SkyCash Poland S.A. ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prosimy o dopisek "Reklamacja" na kopercie, a w treści podanie co najmniej swojego imienia, nazwiska, numer telefonu oraz adres email, które zostały podane w rejestracji do aplikacji SkyCash
Pamiętaj, że reklamacja powinna zawierać adres e-mail i numer telefonu przypisany do Twojego konta SkyCash oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę, godzinę i kwotę reklamowanej transakcji.

Wskazanie w treści Reklamacji poniższych informacji znacznie przyspieszy jej rozpoznanie:

 • Imię i nazwisko Użytkownika / nazwę firmy
 • ID / nr telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje dotyczące reklamowanej transakcji
 • Informacje dotyczące reklamowanej usługi
 • Kwotę reklamowanej transakcji (jeśli dotyczy)
 • Opis przedmiotu Reklamacji
 • Okoliczności uzasadniające Reklamację
 • Jednoznaczne określenie oczekiwań co do sposobu rozpatrzenia Reklamacji

Terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację

Reklamację rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o czym Cię poinformujemy, wskazując przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które musimy ustalić oraz o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, który jednak nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Zgłoszenie rozpatrujemy w terminie 30 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Niektóre Reklamacje lub Zgłoszenia mogą wymagać przekazania do innego podmiotu np. do przewoźników.

Użytkownik, który nie jest usatysfakcjonowany wynikiem rozpatrzenia Reklamacji jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów w trybie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym dla SkyCash w przypadku sporu z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl/polubowne lub Komisja Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny). Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można uzyskać osobiście w Biurze Rzecznika Finansowego, Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27 lub mailowo pisząc na adres: biuro@rf.gov.pl oraz osobiście w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, pod numerem telefonu +48 22 262 40 54 lub mailowo pisząc na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl. Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.