Poznajmy się

Oto najważniejsze informacje na
temat spółki SkyCash i jej głównych
przedstawicieli.

O firmie SkyCash

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży FINTECH. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją. Warto wspomnieć, że właścicielami firmy od początku były polskie fundusze inwestycyjne.

Dziś z rozwiązań SkyCash korzysta już ponad 3 miliony użytkowników, a partnerami Spółki są m.in. Visa, MasterCard, PKP IC, PolRegio, LOT, czy Miasto Warszawa.

SkyCash jako krajowa instytucja płatnicza pozostaje pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (zezwolenie numer IP41/17).

SkyCash, od momentu powstania, jest uniwersalnym rozwiązaniem, oferującym platformę do płatności za różne, uzupełniające się usługi. Jako pierwsze w aplikacji pojawiły się transfery na numer telefonu (P2P), do których wkrótce dołączyły m.in. bilety komunikacji miejskiej, pobranie gotówki z bankomatów, doładowania GSM, płatności za parkowanie czy bilety kinowe.

Dziś firma jest liderem w branży z ponad 80% udziałem w rynku płatności za parkingi za pomocą smartfonu i ponad 50% udziałem w rynku płatności za bilety miejskie. Jako jedyna firma w Polsce sprzedaje bilety aż 10 przewoźników kolejowych.

Informacje o spółce

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Stawki 2 (00-193) Warszawa, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON: 220677198, o kapitale zakładowym w wysokości 13 544 515,50 zł wpłacony w całości.

Informacje o agencie Spółki

Agentem SkyCash Poland S.A. w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175) jest Euronet Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000030408, NIP 5261030333; REGON: 01116317900000. Zgodnie z art. 84 ust 3. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175) Euronet Polska jest wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego jako agent SkyCash Poland S.A.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowana na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm.3).

wersja polska: LINK

wersja angielska: LINK

Marketing i kontakt dla mediów

Więcej aktualności