Kategorie pomocy


Dla akcjonariuszy: Pytania i odpowiedzi

 • Obecnie akcje nie są wydawane w formie papierowej. W 2021 roku nastąpiła  dematerializacja akcji. Polega ona na zmianie formy z akcji papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym. Takie działanie powoduje, że wyeliminowane zostają z  obrotu akcje w formie papierowej oraz akcje na okaziciela. 
  Nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych o dematerializacji akcji dotyczą spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych. Normy te zwiększają bezpieczeństwo obrotu akcjami spółek niepublicznych i zmniejszają ryzyko prania pieniędzy

 • W marcu 2021 roku papierowy dokument akcji stracił moc. Zastąpił go wpis w rejestrze akcjonariuszy. Od tego momentu akcje papierowe są zastąpione tzw. „akcjami rejestrowymi”, tj. akcjami ujawnionymi w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez uprawniony do tego podmiot. W tym przypadku jest nim: OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142, REGON: 140428198, NIP: 1070004328), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251574.
  Oznacza to, że akcjonariusze za pośrednictwem OPERA DOM MAKLERSKI mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy oraz mogą żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej tych informacji. Wydawane są one osobom uprawnionym i mają charakter dowodowy, nie pełnią jakichkolwiek funkcji legitymujących do wykonywania praw udziałowych oraz rozporządzania akcjami. 
   

 • Tak, każdy akcjonariusz może uzyskać wgląd do rejestru akcjonariuszy. Wystarczy posiadać chociaż jedną akcję i skontaktować się z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

 • Zakupione akcje są Twoją własnością, dlatego możesz je zatrzymać z myślą o rosnącej wartości spółki lub odsprzedać je (na podstawie umowy cywilnoprawnej) dowolnej osobie.

 • Spółka SkyCash Poland S.A. (emitent Akcji) na podstawie zawartej umowy powierzyła prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółce działającej pod formą OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142, REGON: 140428198, NIP: 1070004328), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251574.

 • Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z przepisami prawa złożenie i opłacenie zapisu jest nieodwołalne. 

 • Akcjonariusze za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy mają prawo dostępu do danych tam zawartych, mogą również żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru akcjonariuszy. Wydawane są one osobom uprawnionym i mają charakter dowodowy, nie pełnią jakiejkolwiek funkcji legitymującej do wykonywania praw udziałowych oraz rozporządzania akcjami. 
  Rejestr akcjonariuszy spółki SkyCash Poland S.A. prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142, REGON: 140428198, NIP: 1070004328), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251574. Kontakt do nas: akcje@skycash.com.

 • Rejestr akcjonariuszy spółki SkyCash Poland S.A. prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142, REGON: 140428198, NIP: 1070004328), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251574. Kontakt do nas: akcje@skycash.com.

 • Aby potwierdzić posiadanie akcji spółki SkyCash Poland S.A. należy wystąpić o wydanie świadectwa rejestrowego lub uzyskać dostęp do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy i ewentualnie żądać wydania informacji z rejestru akcjonariuszy. Od chwili wystawienia świadectwa rejestrowego do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności, akcje w ilości wskazanej w świadectwie depozytowym zostaną zablokowane. 

 • Aby otrzymać informacje na temat zakupionych akcji należy skontaktować się z OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142, REGON: 140428198, NIP: 1070004328), która prowadzi rejestr akcjonariuszy dla SkyCash Poland S.A. Kontakt do nas: akcje@skycash.com.

Dla akcjonariuszy: Artykuły

Brak wyników